IPU・環太平洋大学

個票(各教員の学位と業績)

2-1 教員組織,教員の学位と業績

2-1-1 学部・学科ごとの教員一覧、個票(各教員の学位と業績)

1.次世代教育学部

2.体育学部

3.経営学部